شورپشایر د کډوالو ملاتړ کوي یو لړ فعالیتونه همغږي کوي چې له کډوالو سره مرسته کوي چې په نوې سیمه کې میشت شي، هوساینې ته وده ورکړي، او د ځان او خپلو ماشومانو لپاره اهداف پوره کړي.

Follow the link below to find out how we celebrated 

Refugee Week 20th - 26th June 2022