زموږ سره یوځای شئ - رضاکار شئ

موږ هدف لرو چې د امکان تر حده د ملاتړ ډیری وړاندیزونه اسانه کړو، په شمول مګر په ځانګړې توګه:

ESOL
ملګرتیا کول
ژباړه او ترجمه
 
د ښوونځي د عمر ماشومانو ښوونکي
 
د بسپنې راټولول
نور خدمتونه، لکه مشوره ورکول او د ځوانانو کار
د مرسته شویو توکو همغږي کول، راټولول او ترتیب کول
د سیمه ایزې سیمې لارښوونه
 
ټولنیز رسنۍ

ایا تاسو پښتو یا دري ویونکي یاست؟

شورپشایر د مهاجرینو ملاتړ کول غواړي ستاسو څخه واوري.

 

موږ د هغو خلکو په لټه کې یو چې موږ سره د ژباړې په برخه کې مرسته وکړي  هغه کورنۍ چې له افغانستان څخه راځي او دوی سره مرسته کوي چې شاپشایر ته میشت شي.

What our volunteers have to say...

“It has meant true friendship - learning about a different culture - celebrating being human - sharing creativity together”     Denis 

“Having spent many years myself in a different culture I always treasured opportunities to get to know people from that society and share ideas, knowledge, friendship and general life outlook. SSR has given me the chance to return that. How else would I ever have got to know these amazing people.

We’re often miles apart in beliefs and lifestyles but what matters is seeing people as themselves and sharing laughter and concerns and common humanity.

SSR makes these things possible”      Lorna

“To help the family has been such an amazing experience.  The children are such kind and caring humans.  Mum and Dad are so grateful and generous.  I consider them great friends who would do anything to help as we would to help them.  Its so rewarding and I will continue to support my families and others”      Becky